۱۳۹۴ فروردین ۳۱, دوشنبه

شما واقعا با توجه به کتاب مقدس ذخیره می شوند؟

آیا روح القدس را تعمید دادی؟ آیا روح خدا به بدن شما، همان اندازه بدن شماست؟ پاسخ شما این است که نه، شما توسط روح القدس تعمید نمی گیرید. تنها دلیل اینکه روح خدا برای اولین بار وارد بدن من شد، رابطه جنسی با مردان و زنان است. خداوند نام خانوادگی شما را می خواهد مراقب باشید از خدا. خداوند می خواهد با شکنجه و زندان ها و شکنجه ها، شما را به تمایلات جنسی تبدیل کند. خدا یک روح ستمکار و ستمکار است و خداوند همه چیزهایی را که با شکنجه و شکنجه به او می آید، خیانت می کند و بندگان خود را از آن روز به بعد ریخته است.